upozornění

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Badec Store s.r.o., se sídlem Gellnerova 500/22, Brno 637 00, zapsané v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 113336 vedená u KS v Brně.

I. Všeobecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon“), ve znění pozdějších předpisů a dalších účinných právních předpisů.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

Zákazníkem internetového obchodu / e-shopu badec.store je: spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákon, nebo osoba podnikající, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně a dostatečně seznámen.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu / e-shopu https://www.badec.store

Případné další ujednání než stanovené v těchto OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Jiná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

Znění těchto OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky https://www.badmintonova-raketa.cz. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky zaslané prodávajícímu elektronickou poštou od kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, popř. na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, a to z důvodů: zboží se již nevyrábí / nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží od dodavatele. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

V případě, že kupující v Objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na odběrním místě prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.

III. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a bylo vyrobeno, c) je zboží v odpovídajícím množství, míře atp. a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, kdy mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, popř. prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době.

Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového a rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce dvanácti měsíců u použitého zboží.

Pro účely čl. III. odst. 5. obchodních podmínek se: a) za rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní; b) za zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy používání, které nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční; c) za použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční vč. potřebného příslušenství, které je součástí balení.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. A dále na ty části zboží u nichž charakter a povaha používání vyžaduje pravidelnou výměnu (badmintonový míček, výplet u badmintonových raket…)

Článek III. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

IV. Právo na odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu sídla společnosti, nebo na email info@badec.store

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu sníženou kupní cenu.

V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v případě smluv: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, c) o dodávce zboží, které podléhá zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, popř. bylo používáno k jiným účelům než výrobcem uvedeným; d) kdy prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V.Platební a dodací podmínky
Platební podmínky akceptované společností Badec Store s.r.o.:
- hotově na prodejně (přijímáme pouze české koruny), podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
- kartou na prodejně (Akceptujeme karty Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro..). Kupující povinen chránit údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.
- kartou online (karta musí mít povolené platby na internetu)
- na dobírku (zboží zaplatíte přímo dopravci při dodání na Vaši udanou adresu)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Badec Store s.r.o. Nebezpečí škody na věci však přechází převzetím zboží na Kupujícího. V případě, že kupující odstoupí od uzavřené smlouvy vrátí Badec Store kupujícímu peněžní prostředky, a to stejným způsobem jakým byly přijaty. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

Dodací podmínky akceptované společností Badec Store s.r.o.: 
- osobní odběr na prodejně (zdarma)
- doručení na adresu (vybíráme mezi dopravci ve vašem regionu, např. ČP, PPL, DPD, Geis atp.)

VI. Evidence tržeb
Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VII. Dárkové certifikáty
Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

VIII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IX. Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@badec.store. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákon.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2019 pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Badec store s.r.o.